Szanowni Państwo Doktoranci,

W związku z pytaniami i podaniami kierowanymi do mnie, uprzejmie informuję, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego tryby i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora), z egzaminu z nowożytnego języka obcego zostaną zwolnione osoby, które posiadają jeden z wymienionych w Rozporządzeniu… certyfikatów. Proszę zatem zapoznać się z wykazem tychże certyfikatów i jeśli Państwo jeden z wymaganych dokumentów posiadają, należy skierować do mnie pisemne podanie z wnioskiem o zwolnienie z egzaminu. Do podania trzeba dołączyć kserokopię certyfikatu (zwykle będzie to dyplom ukończenia studiów z filologii obcej, ale oczywiście mogą to też być inne dokumenty ujęte w wykazie). Decyzję, po zapoznaniu się z podaniem i załącznikiem/ załącznikami, będę podejmował indywidualnie, a dziekanat przygotuje protokół dla każdego z doktorantów, w którym zamieszczę adnotację o podstawie zwolnienia z egzaminu. Zarówno moja decyzja wpisana na Państwa podania, jak i wypełniony protokół, trafią do Państwa teczek osobowych (nie będą wydawane zainteresowanym!). Informację o udzieleniu/ nieudzieleniu zgody na zwolnienie z egzaminu będzie można oczywiście uzyskać ode mnie.

W kwestii wymaganych programem studiów doktoranckich  konsultacji z języka obcego (w wymiarze 20 godz.) i przypisanych im 2 punktów ECTS informuję, iż osoby, które otrzymają ode mnie decyzję o zwolnieniu z egzaminu, są oczywiście zwolnione z obowiązku odbywania konsultacji. Zarówno godziny konsultacyjne, jak i punkty zostaną Państwu przypisane automatycznie.

 

Doktoranci, którzy nie dysponują certyfikatami zwalniającymi z egzaminu z nowożytnego języka obcego, zgodnie z obowiązującym programem studiów mają obowiązek od II do IV roku studiów zaliczyć 20 godzin konsultacji wraz z wkładem pracy własnej 40 godz., uzyskać zaliczenie bez oceny, zdobywając przypisane do tychże aktywności 2 punkty ECTS.

Wykaz egzaminatorów przypisanych do poszczególnych języków obcych oraz wydziałów UP znajduje się na stronie internetowej SD w zakładce: DLA DOKTORANTÓW >> EGZAMIN Z JĘZYKA OBCEGO

Nie ma jeszcze oficjalnej decyzji rektora na piśmie, ale najpewniej zarówno egzamin z języka obcego, jak i z dyscypliny dodatkowej będzie przeprowadzany dopiero na koniec studiów, po złożeniu przez doktoranta gotowej dysertacji. Wówczas Rada Naukowa WF będzie powoływać komisję do przeprowadzenia postępowania awansowego, w tym również do przeprowadzenia obu egzaminów. Zapisy na stronie SD dotyczące terminu tego egzaminu są nieaktualne, kiedy tylko będzie oficjalna decyzja – informacje na strony SD w tym zakresie zostaną zmodyfikowane.