STYPENDIA na rok akademicki 2018/2019:

http://www.stypendia.up.krakow.pl/stypendia_dok/


Szanowni Państwo,

na stronie http://vfire.up.krakow.pl/intranet/ZR/Z2017R049.pdf zostało 
zamieszczone Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-49/2017 w sprawie 
Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników 
stacjonarnych studiów trzeciego stopnia w Uniwersytecie Pedagogicznym 
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Kancelaria Uczelni

 

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2017/2018

Na prośbę p. Łukasza Bandoły informuję, że istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie
stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok
akademicki 2017/2018. W załączeniu przesyłam informację Pani prof. dr
hab. Katarzyny Potyrały – Prorektor ds. Studenckich w sprawie stypendiów
ministra. Dodatkowo przesyłam informację MNiSW, wskazówki dotyczące
wypełniania wniosków i rozporządzenie MNiSW w tej sprawie, a także
wniosek do wypełnienia przez doktorantów wraz z oświadczeniem o
wyrażeniu zgody na zamieszczenie nazwiska doktoranta na stronie
internetowej MNiSW.

Wnioski należy składać we właściwym dziekanacie w terminie do 15
września 2017 r. Następnie wnioski powinny być zaopiniowane przez Radę
Wydziału i podpisane przez Dziekana.

Szczegółową informację, w tym wniosek o stypendium można znaleźć tutaj:

http://stypendia.up.krakow.pl/stypendia_dok/?p=34

rozporzadzenie_styp_ministra_doktoranci_2017

wniosek_o_styp_ministra_doktoranci_2017_2018

wskazowki_dla_doktorantow_styp_MNiSW_2017_2018

wykaz_wnioskow_styp_ministra_doktoranci_2017_2018

informacja_MNiSW_stypendia_ministra_doktoranci_2017_2018

informacja_rektora_styp_mnisw_2017_doktoranci

oswiadczenie_doktoranta_zamieszczenie_nazwiska_na_stronie_2017

 

  • Oświadczenie doktoranta o prowadzenie wspólnego gospodarstwa z rodzicami – załącznik nr 3.
  • Oświadczenie doktoranta ubiegającego się o stypendium socjalne zwiększone z tytułu zamieszkania – załącznik nr 5.
  • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie członka rodziny – załącznik nr 6.
  • Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne – załącznik nr 8.
  • Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – załącznik nr 9.
  • Wniosek doktoranta o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów – załącznik nr 12.
  • Wniosek o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na rok akademicki 2012/2013 – załącznik nr 16.
  • Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-29/2012 w sprawie: Wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej – załącznik nr 17.
  • Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-28/2012 w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UP – załącznik nr 18.