1. uzyskanie zaliczeń z przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych – według planu studiów
    2. udział w przewidzianych planem studiów seminariach otwartych/wykładach mistrzowskich, aktywny udział w sesjach otwartych doktorantów – zalicza opiekun naukowy na podstawie konspektu w przypadku seminarium/wykładu, w przypadku sesji podstawą zaliczenia jest wygłoszony referat
    3. praktyka dydaktyczna pod kierunkiem opiekuna naukowego lub wskazanej przezeń osoby, która hospituje zajęcia doktoranta, ocenia według arkusza hospitacji i zalicza praktykę – arkusz hospitacji
    4. pozytywna ocena zajęć dydaktycznych doktoranta przez studentów – wzór ankiety
    5. hospitacje wybranych zajęć – potwierdzone pisemną informacją: nazwisko prowadzącego, nazwa przedmiotu, temat zajęć, data, ilość godzin, podpis prowadzącego
    6. złożenie rocznego sprawozdania z pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej Kierownikowi Studiów Doktoranckich – wzór sprawozdania

 

Zachęcamy też do udziału w publicznych obronach prac doktorskich na Wydziale Filologicznym. Informacje o obronach zamieszczane są w dziale aktualności