Rozliczenie roku akademickiego 2019/2020

 

Szanowni Państwo,

W porozumieniu z Biurem Szkoły Doktorskiej ślę Państwu informacje dotyczące zamknięcia mijającego roku akademickiego:

 

1/ Proszę zobligować wszystkich prowadzących z Państwem zajęcia dydaktyczne w minionym roku akademickim o dokonanie wpisów do WU;

 

2/ Proszę uzyskać od promotorów/ opiekunów naukowych pisemną opinię na temat Państwa rozwoju naukowego, nie przekraczając terminu, o którym poniżej;

 

3/ Proszę nie domagać się od prowadzących zajęcia, promotorów, opiekunów naukowych i kierownika SD dokonania wpisów do indeksów papierowych;

 

4/ Proszę nie dostarczać do mnie (kierownika SD) żadnych dokumentów papierowych, gdyż mój dyżur w UP będzie dopiero początkiem września i będzie ona adresowany wyłącznie do Osób, które w żaden inny sposób nie są w stanie załatwić potrzebnych formalności.

 

5/ Wszystkie dokumenty papierowe:

– podpisane przez promotora/ opiekuna sprawozdanie z realizacji prac naukowych i postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej;

– podpisaną opinię promotora/ opiekuna naukowego (na osobnej kartce papieru);

– dokumenty związane z odbyciem praktyk (arkusz hospitacyjny, ankiety wypełniane przez studentów);

– informacje o udziale w konferencjach on-line w ramach wykładów mistrzowskich –

 

złożyć należy w Biurze Szkoły Doktorskiej na parterze w gmachu głównym UP. Można je również wysłać listem poleconym, o ile Państwo dołączycie kopie dokumentów, proszę pamiętać, że finalnie do teczki osobowej każdego Doktoranta trafić będą musiały oryginały („podmiana” będzie możliwa jesienią, po zaliczeniu roku akademickiego).

Decyzją kierownictwa SD po skompletowaniu wpisów do WU zostanie wydrukowana karta zaliczeń każdego z Doktorantów, następnie opieczętowana i podpisana będzie mu przekazana do wklejenia 🙂 do indeksu papierowego

 

6. Decyzją Dyrekcji Szkoły Doktorskiej wszystkich wymienionych formalności należy dopełnić do 13 września 2020 roku (a zatem nie tak, jak bywało w latach ubiegłych – do 30 września).

 

7. Gdyby Państwo chcieli nieco przyspieszyć dokonywanie przeze mnie uzupełnień zaliczeń kursów, które są przypisane do mnie w WU, można słać na mój adres mailowy skany dokumentów, które Państwo winniście dostarczyć do Biura SD. Taki zabieg rozładuje nieco sytuację z połowy września, kiedy z Biura SD trafią do mnie wszystkie dokumenty w wersjach papierowych i będę zobligowany przed zaliczeniem całego roku, dokonać cząstkowych zaliczeń w WU.

 

8. Jeszcze dopowiedzenie adresowane do Państwa z IV roku SD.

Sesja otwarta, z podziałem na dyscypliny (L, J) w dwóch bardzo bliskich sobie terminach odbyć się powinna wobec narzuconego terminu 13. 09. w pierwszym tygodniu września. Do końca sierpnia oczekuję od każdego z Państwa tematu wystąpienia związanego z przygotowywaną dysertacją. Wobec napiętych terminów z 1. połowy września oraz niepewnej sytuacji epidemicznej należy raczej spodziewać się obrad w wariancie on-line (najpewniej w dwa kolejne popołudnia).

 

 

Z pozdrowieniami i życzeniami spokojnego wakacyjnego wypoczynku

Marceli Olma