Prosimy przyjąć zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie na 
innowacyjny artykuł naukowy, projekt,  pt.: „Debiut naukowy 2018” – 
„ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ”, którego dziewiątą edycję organizują:
BIURA prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka - POSŁA DO PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO,
& Instytut Studiów Społecznych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w 
Raciborzu,
& Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej,
& Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.

Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie zadebiutowania w publikacji o 
profilu naukowym, a jednocześnie w recenzowanym sprawozdaniu z 
międzynarodowej konferencji naukowej, oraz wystąpienie podczas 
międzynarodowej konferencji naukowej, przedstawiając recenzowane 
wystąpienie, bowiem zgodnie z wymogami ustawy o stopniach naukowych i 
tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki „warunkiem 
wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do 
druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej 
publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w 
wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do 
spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 
Nr 96, poz. 615, z późn. zm.16)) lub w recenzowanych materiałach z 
międzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna prezentacja dzieła 
artystycznego.”
Natomiast ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce stanowi, iż stopień doktora nadaje się osobie, która posiada w 
dorobku co najmniej  artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym 
lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w 
roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie 
sporządzonym zgodnie z przepisami .

Termin nadesłania prac: 30 listopada 2018 r.
Termin rozstrzygnięcia: 20 grudnia 2018 r.

1.	Projekt ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy 
studenci studiów I, II i III stopnia, oraz absolwenci nie posiadający 
tytułu naukowego – doktora.
2.	Każdy uczestnik może przysłać własny artykuł, w którym przedstawi 
swój pogląd, pomysł, punkt widzenia, o dowolnej tematyce i profilu, pod 
warunkiem, że będzie się odnosił do pojęcia „zrównoważonego rozwoju”. 
Artykuł powinien mieć charakter naukowy i zawierać w sobie nurt/aspekt  
innowacyjny.
3.	Artykuły po przejściu procesu recenzowania zostaną opublikowane: w 
zeszytach naukowych (obecnie za opublikowanie w nich artykułu uzyskuje 
się 11 punktów), lub w czasopismach naukowych (np. 4 pkt.), czy w 
recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej. O 
zakwalifikowaniu artykułu do odpowiedniej publikacji zdecydują 
organizatorzy i Rada Naukowa.
4.	Artykuł oraz kartę zgłoszenia należy przesłać w wersji elektronicznej 
(plik Word i PDF) na adres hk@buzek.pl, a także jeden egzemplarz w 
wersji papierowej - sygnowany tj. opatrzony na odwrocie następującymi 
danymi: imię i nazwisko autora oraz adres. Prace nie mogą być oprawiane.
5.	Do prac należy dołączyć wypełnioną załączoną kartę zgłoszenia oraz 
oświadczenie autora. Prace bez karty zgłoszenia nie będą opiniowane ani 
oceniane przez recenzentów.
6.	Prace pozostają do dyspozycji organizatora i nie podlegają zwrotowi.
7.	Prace/artykuły należy przesłać lub dostarczyć na adres: Biuro Posła 
do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka, 40-097 Katowice, ul. 3 
Maja 17/3, z dopiskiem „Debiut naukowy 2018” oraz na adres e-mail 
hk@buzek.pl .
8.	Ostateczny termin dostarczenia prac upływa: 30 listopada 2018 roku.
9.	Weryfikacji, oceny prac i podziału nagród dokona zespół powołany 
przez organizatora, który przekaże wyniki swojej pracy do zatwierdzenia 
Radzie Naukowej z prof. dr hab. inż. Jerzym Buzkiem na czele.
10.	Autor/ka najciekawszej pracy – zostanie zaproszony/a do odwiedzenia 
Parlamentu Europejskiego przez prof. Jerzego Buzka. Ponadto przyznane 
zostaną wyróżnienia,  w tym: studentowi/ce będącymi jeszcze przed 
zdobyciem tytułu licencjata, studentowi/ce nie posiadających tytułu 
magistra, również przewidywane jest wyróżnienie dla doktoranta, a także 
wręczone zostanie wyróżnienie specjalne za pracę zespołową.
11.	Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po 20 grudnia 2018 roku, m. in. na 
stronie internetowej http://www.debiut.buzek.pl i www.buzek.pl
12.	Autorzy prac zostają zaproszeni do prezentacji swojego recenzowanego 
artykułu, podczas międzynarodowej konferencji naukowej, która odbędzie 
się z udziałem specjalnych gości, recenzentów i Rady Naukowej w maju 
2019 roku. O terminie uczestnicy zostaną powiadomieni drogą  mailową lub 
pocztą.
13.	Uczestnictwo w niniejszym projekcie jest równoznaczne z akceptacją 
przez autorów wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
14.	Biuro organizacyjne:
Dr Henryk A. Kretek – Przewodniczący -  (Biuro Posła do PE prof. Jerzego 
Buzka, oraz PWSZ w Raciborzu) tel. (+48) 609 771 772; hk@buzek.pl,
Dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. nzw. w Pol. Śl., Kierownik Katedry 
Stosowanych Nauk Społecznych)
tel: 32-277-73-23,  roz2@polsl.pl, aleksandra.kuzior@polsl.pl,

Karta zgłoszenia:
Karta zgłoszenia:
Nazwisko i imię:
Data urodzenia:
Adres zamieszkania lub adres do korespondencji:
Nazwa uczelni lub szkoły, rok studiów, kierunek, itp.
Telefon kom.:
Adres E-mail:
Notka biograficzna o autorze (w 3. osobie).
[do 500 znaków]
Tytuł artykułu / pracy:
Streszczenie artykułu – do 1000 znaków:
Słowa kluczowe w języku polskim - do 5 pojęć
Tytuł artykułu / pracy w języku angielskim
Streszczenie artykułu w języku angielskim (abstrakt)–do 1000 znaków:
Słowa kluczowe w języku angielskim (keywords ) - do 5 pojęć
Potwierdzenie uczestnictwa w konkursie oraz oświadczenie opatrzone 
własnoręcznym podpisem:
Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonej pracy i ponoszę wyłączną 
odpowiedzialność za zawarte w niej dane i informacje.

Załaczniki
………………………………………………
Własnoręczny – czytelny podpis
Standardy edytorskie:
Artykuły można przysyłać w językach: polskim, angielskim  i niemieckim.
Czcionka: Times New Roman 12, interlinia 1,5; Marginesy: 2,5 cm
Objętość ok. 10 stron (to około 20 000 znaków), przypisy u dołu strony, 
a bibliografia na końcu.
Ponadto na stronie http://www.debiut.buzek.pl oraz na stronie 
www.buzek.pl w specjalnej zakładce dotyczącej konkursu [Debiut naukowy – 
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ], załączamy formatkę czyli standardy niezbędne do 
prawidłowego tworzenia przypisów i bibliografii.

Uwaga!!!!!!!!
Ze względu na miejsce pracy prawdopodobnie mogą być Państwo 
zainteresowani tematyką niniejszego e-maila. Powyższa wiadomość stanowi 
jedynie informację i nie ma charakteru oferty handlowej. W myśl 
przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 144.1204) 
niniejszy e-mail nie stanowi przesyłki mającej znamiona spamu. Jeśli 
jednak jest on nie na miejscu - to proszę wybaczyć zabrany czas i 
potraktować go jako niebyłego.

The information transmitted is intended only for the person or entity to 
which it is addressed and may contain confidential and/or privileged 
material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or 
taking of any action in reliance upon, this information by persons or 
entities other than the intended recipient is prohibited. If you 
received this in error, please contact the sender and delete the 
material from any computer.