POLSKA  AKADEMIA  NAUK

Oddział w Krakowie

KOMISJA  HISTORYCZNOLITERACKA

31-018 Kraków, ul. św. Jana 28

 

Z a p r o s z e n i e

 

     Komisja Historycznoliteracka O/PAN w Krakowie zaprasza na posiedzenie naukowe, które odbędzie się w dniu  19 listopada 2018 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w sali nr 4 gmachu  przy ul. św. Jana 28.

 

 

Prof. dr hab. Jan Okoń

 

przedstawi referat pt.

 

Wychowanie społeczne w teatrach szkół jezuickich Rzeczpospolitej Obojga Narodów

(wnioski z projektu badawczego)

 

 

         Sekretarz Naukowy                                                         Przewodnicząca Komisji

/-/ prof. dr hab. Piotr Borek                                         /-/ prof. dr hab. Agnieszka Ziołowicz