Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zawiadamiają, że w dniu
5 września 2019 r. o godz. 11.00 w budynku przy ul. Podchorążych 2,
sala 57 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską
mgra Piotra Pieprzycy.
Tytuł rozprawy:
„L’intensité dans le contexte du vague linguistique dans le langage du droit
polonais et français étude contrastive” (Intensyfikacja w kontekście
nieostrości pojęciowej, we francuskim i polskim języku prawnym – analiza
kontrastywna)
Promotor: dr hab. prof. UP Teresa Muryn – Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Recenzenci: dr hab. Ewa Pilecka – Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Dorota Śliwa – Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II
Z pracą można zapoznać się stronie Repozytorium eRUP (rep.up.krakow.pl)

ogłoszenie – P.Pieprzyca